fbpx

Statut

  
Na osnovu člana 28 stava a tačke 2 na Skupštini DEMOS-a koja je održana 13.12.2020.godine donosi se

 

S T A T U T

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

DEMOS je politička stranka slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova koji djeluju na području Crne Gore u skladu sa političkim načelima i ciljevima sadržanim u Programu, Statutu, kao i ostalim dokumentima programskog karaktera.

 

Naziv, sjedište i znak

Član 2

Puni naziv stranke je DEMOS.

Sjedište DEMOS-a nalazi se u Podgorici.

DEMOS ima znak: Zlatni lav na štitu, u pokretu, na zelenoj podlozi u prolazu. Štit je na pravouganom polju podijeljenom dijagonalom na dva trougla crvene i plave boje. S lijeve i desne strane štita ispisano je DEMOS ćiriličnim i latiničnim pismom, velikim slovima.

Znak i font kojim je ispisano ime DEMOS je zaštićeno ovim stranačkim aktom.

 

Izgled i sadržina pečata

Član 3

DEMOS ima pečat okruglog oblika u čijem središtu se nalazi znak DEMOS-a, a po obodu tekst: DEMOS ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom.

 

Predstavljanje i zastupanje

Član 4

DEMOS je pravno lice. DEMOS je upisan u registar političkih organizacija koji se vodi u nadležnom državnom organu Crne Gore.

DEMOS predstavlja i zastupa predsjednik.

Predsjednik DEMOS-a može ovlastiti druge osobe iz DEMOS-a da zastupaju i predstavljaju DEMOS u skladu s ovim Statutom.

 

Programski ciljevi

Član 5

DEMOS u svom političkom djelovanju ima sljedeće programske ciljeve:

 • uspostavljanje vlasti u kojoj će vladavina prava i poštovanje zajamčenih ljudskih prava i sloboda biti temelj državnog uređenja;
 • poštovanje čovjeka, njegovog dostojanstva, pravo na slobodu govora i slobodno izražavanje misli nezavisno od njegovog političkog uvjerenja, nacionalne i vjerske  pripadnosti;
 • afirmacija ravnopravnosti polova i prava pripadnika manjinskih zajednica;
 • stvaranje države socijalne pravde u kojoj će svako imati jednake šanse i mogućnosti i koja će djeci, licima sa invaliditetom i licima sa posebnim potrebama, penzionerima i socijalno ugroženim građanima Crne Gore obezbijediti uslove za dostojanstven život;
 • ekonomski prosperitet, uz stvaranje privrednog ambijenta kroz jačanje privatnog sektora i racionalizaciju državne uprave, kao osnovnih uslova za ukupni razvoj i suzbijanje nezaposlenosti, uz racionalno korišćenje prirodnih bogatstava i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim interesima države;
 • borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
 • slobodno odlučivanje građana Crne Gore na referendumu o najznačajnijim pitanjima unutrašnje i spoljne politike;
 • poštovanje tradicionalnih vrijednosti našeg društva.

 

U ostvarivanju političkih načela i ciljeva iz stava 1 ovog člana, DEMOS djeluje u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteprihvaćenim načelima političkog legitimiteta i legaliteta, koristeći se demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i vanparlamentarnim sredstvima.

DEMOS ne prihvata nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode djelovanja.

Član 6

U ostvarivanju svojih ciljeva i političkog programa DEMOS sarađuje sa drugim strankama i političkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Javnost rada

Član 7

Rad i djelovanje DEMOS-a su javni.

Javnost rada i djelovanje organa i članstva DEMOS ostvaruje se kroz:

 • rad u predstavničkim tijelima;
 • saradnji sa medijima;
 • organizovanjem javnih skupova, tribina i okruglih stolova;
 • internet aktivnosti i
 • na druge načine kojima se uspostavljaju odnosi sa građanima.

Organi DEMOS-a mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutarstranačkim i drugim pitanjima.

Rodna ravnopravnost

Član 8

Pojmovi u ovom Statutu upotrijebljeni u muškom gramatičkom rodu, podjednako se odnose na lica ženskog i muškog roda, u skladu sa načelom rodne ravnopravnosti.

 

II ČLANSTVO

Uslovi i način učlanjenja

Član 9

Član DEMOS-a može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban građanin Crne Gore koji dobrovoljno potpiše pristupnicu DEMOS-u i prihvata Program i Statut. Svaki član DEMOS-a ravnopravan je bez obzira na polnu, rasnu, vjersku, nacionalnu i svaku drugu pripadnost i različitost.

Zahtjev za učlanjenje podnosi se svojeručnim potpisivanjem pristupnice, koja se može podnijeti opštinskom odboru, prema mjestu prebivališta kao i elektronski putem vebsajta Demos-a.

Odluku o učlanjenju donosi predsjednik Opštinskog odbora u roku ne dužem od 30 dana od dana potpisivanja pristupnice. U slučaju da predsjednik Opštinskog odbora ne donese odluku u navedenom roku, smatra se da je pristupnica verifikovana.

Odluka o odbijanju prijema u članstvo mora biti obrazložena i dostavljena u roku od 8 dana od dana donošenja, licu čiji je prijem u članstvo odbijen. Isto lice može podnijeti prigovor Predsjedništvu. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana prijema Odluke o odbijanju prijema. Predsjedništvo je dužno da u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, donese konačnu Odluku.

Zahtjevi za učlanjenje podneseni nakon donošenja odluke o raspisivanju unutarstranačkih izbora razmatraju se nakon što isti budu završeni. U navedenom roku nadležni organ iz stava 2 i stava 3 ovog člana ne može donijeti odluku o učlanjenju.

Član DEMOS-a ne može biti član druge političke stranke i partije.

Registar članova

Član 10

Evidencija članova DEMOSA vodi se elektronski, u okviru jedinstvenog i povezanog računskog sistema (u daljem tekstu: Registar članova).

Sadržaj i način vođenja Registra članova vodiće se shodno propisima kojima se propisuje zaštita podataka o ličnosti.

Registar iz stava 2 ovog člana bliže utvrđuje Predsjedništvo DEMOS-a.

Članu DEMOS-a, nakon upisa u Registar članova izdaje se članska karta.

Izgled i sadržinu članske karte utvrđuje Predsjedništvo.

Prava i obaveze člana

Član 11

Član DEMOS-a ima pravo da:

 • učestvuje i odlučuje u utvrđivanju i ostvarivanju politike i programskih ciljeva DEMOS-a;
 • daje prijedloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i osnovnim programskim i političkim stavovima DEMOS-a;
 • ravnopravno učestvuje u aktivnostima DEMOS-a;
 • bira i bude biran u sve organe DEMOS-a;
 • bude kandidat DEMOSA-a na lokalnim i parlamentarnim izborima;
 • slobodno izražava svoje mišljenje u okviru DEMOS-a;
 • dobije zaštitu DEMOS-a ukoliko bude ugrožen zbog obavljanja stranačkih aktivnosti;
 • bude potpuno i blagovremeno informisan o aktivnostima DEMOS-a;
 • zahtijeva tumačenje Statuta i drugih opštih akata DEMOS od strane nadležnih organa;
 • ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i opštim aktima DEMOS-a.

 

Član DEMOS-a ima obavezu da:

 • zastupa i ostvaruje programska načela, političke stavove i odluke DEMOS-a;
 • poštuje Statut i odluke organa DEMOS-a;
 • redovno dolazi na sastanke koje organizuju organi DEMOS-a kojim pripada;
 • radi na očuvanju i unapeđenju ugleda DEMOS-a;
 • u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh DEMOS-a na izborima;
 • plaća godišnju članarinu u skladu sa odlukom Predsjedništva DEMOS-a za tekuću godinu;
 • ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom ili opštim aktima DEMOS-a;

Član 12

Član DEMOS-a ne može da bude pozvan na odgovornost zbog iznijetog mišljenja ili glasanja u okviru organa DEMOS-a.

Članarina

Član 13

Član DEMOS-a ima obavezu da plaća članarinu u skladu s posebnom odlukom Predsjedništva.

Opštinski odbori mogu, za svaku tekuću godinu, osloboditi plaćanja članarine člana DEMOS-a koji zbog teške socijalne situacije nije u mogućnosti da plati članarinu. Odluka o oslobađanju plaćanja članarine donosi se na zahtjev člana ili Opštinskog odbora kojem član pripada.

Druga materijalna podrška

Član 14

Član može davati materijalnu podršku u obliku donacija, priloga i drugih oblika pomoći DEMOS-u, u skladu sa zakonom.

Zbog davanja materijalne pomoći iz stava 1 ovog člana, niko ne može da ostvari dodatna ili posebna prava.

Prestanak članstva

Član 15

Članstvo u DEMOS-u prestaje:

 • istupanjem iz DEMOS-a (pisanom izjavom, usmenom izjavom na sjednici organa stranke ili činom vraćanja  članske  karte);
 • donošenjem konačne odluke o isključenju;
 • kandidovanjem na izborima na izbornoj listi druge političke stranke;
 • gubitkom poslovne sposobnosti;
 • smrću člana.

Član DEMOS-a briše se iz Registra članova u slučaju nastupanja jednog od razloga za prestanak članstva u DEMOS-u, na osnovu Odluke Predsjedništva.

Isključenje iz članstva

Član 16

Član DEMOS-a biće isključen ako grubo krši Statut, Program ili druge akte DEMOS-a, ne postupa po odlukama nadležnih organa DEMOS-a ili svojim ponašanjem narušava ugled i imovinu DEMOS-a.

Prijedlog za isključenje, sa obrazloženjem i navođenjem razloga, može podnijeti Opštinski odbor i Predsjednik DEMOS-a.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Predsjedništvo, uz saglasnost (ili na predlog) Predsjednika.

Na odluku o isključenju član može, u roku od 15 dana od dana saopštenja odluke, izjaviti žalbu Predsjedništvu DEMOS-a.

Član 17

Isključeni član može podnijeti zahtjev za ponovni prijem u članstvo.  Zahtjev se podnosi Predsjedništvu, uz prethodno mišljenje opštinskog odbora.

Zahtjev za ponovni prijem ne može se podnijeti prije nego što protekne godina dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju iz DEMOS-a.

Predsjedništvo je dužno da donese odluku o zahtjevu za ponovni prijem u roku od 30 dana od primanja zahtjeva.

Simpatizeri

Član 18

Kao saradnici u aktivnostima DEMOS-a mogu učestvovati i simpatizeri DEMOS-a, koji po pozivu mogu učestvovati i na sjednicama radnih tijela DEMOS-a, bez prava odlučivanja.

 

III UNUTARSTRANAČKI ODNOSI

Princip demokratskog jedinstva

Član 19

Odnosi u stranci zasnivanju se na principu demokratskog jedinstva.

Princip demokratskog jedinstva znači:

 

 • poštovanje slobode mišljenja i izražavanja unutar DEMOS-a;
 • uvažavanje odluka većine i obavezu ostvarivanja istih;
 • manjina koja se ne slaže sa odlukom većine ima pravo da svoje mišljenje zastupa i brani u okviru organa DEMOS-a i traži preispitivanje odluke organa DEMOS-a, ako se za to izjasni 1/3 članova datog organa.

 

IV ORGANIZACIJA I ORGANI

Član 20

DEMOS je jedinstvena politička organizacija koja obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacione oblike na području Crne Gore.

Osnovi organizacije

Član 21

DEMOS je organizovan na teritorijalnom principu.

DEMOS se organizuje i djeluje na državnom nivou, u opštinama, Glavnom gradu, gradskim opštinama, Prijestonici i mjesnim organizacijama.

Organi

Član 22

Organi DEMOS-a koji djeluju na državnom nivou:

 • Skupština,
 • Glavni odbor,
 • Predsjednik,
 • Potpredsjednik,
 • Predsjedništvo,
 • Poslovni sekretar,
 • Statutarna komisija,
 • Nadzorni odbor.

Organ Stranke koji djeluje u opštinama, Glavnom gradu, gradskim opštinama, Prijestonici i mjesnim organizacijama su Opštinski odbori/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/Odbor Prijestonice.

Članovi DEMOS-a se mogu organizovati i po posebnoj - profesionalnoj, interesnoj ili drugoj osnovi.

Oblici posebnog organizovanja DEMOS-a mogu biti stalni i povremeni.

Stalni oblici posebnog organizovanja su:

 1. Forum mladih DEMOS-a,
 2. Forum žena DEMOS-a.

 

Oblici povremenog organizovanja obrazuju se posebnim odlukama nadležnog organa DEMOS-a uz saglasnost Predsjedništva.

 

Pored navedenih organa biraju se i imenuju drugi organi i tijela u skladu sa odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata DEMOS-a.

U stalni sastav organa stranke, kao i utvrđenim izbornim listama neophodno je poštovati princip rodne ravnopravnosti.

Način i postupak izbora organa uređuje se u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

 

Skupština

Član 23

Skupština je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo DEMOS-a.

Član 24

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna Skupština je izborna. 

Vanredna Skupština može biti izborna.

Sazivanje Skupštine

Član 25

Skupštinu sazivaju Predsjednik ili Glavni odbor.

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom u četiri godine.

Vanredna sjednica Skupštine održava se:

 • na zahtjev Predsjednika;
 • na zahtjev ukupne većine članova Glavnog odbora;
 • na zahtjev većine poslanika Skupštine;
 • po prestanku mandata Predsjednika DEMOS-a.

Redovna sjednica saziva se najkasnije šezdeset dana prije dana određenog za njeno održavanje. 

Vanredna sjednica se saziva u roku od trideset dana od sticanja uslova za njeno održavanje i ista se mora održati u roku od trideset dana od dana sazivanja.

Sastav Skupštine

Član 26

Sastav Skupštine čine izabrani poslanici i poslanici po funkciji.

Poslanici po funkciji su: Predsjednik DEMOS-a, članovi Predsjedništva, članovi Glavnog odbora, predsjednica Foruma žena, potpredsjednik/ci.

Izabrane poslanike biraju opštinski odbori/Glavnog grada/gradskih opština/Prijestonice, javnim glasanjem.

Mandat izabranih poslanika traje četiri godine.

Broj poslanika Skupštine DEMOS-a koje imenuju organi iz stava 3 ovog člana, utvrđuje se odlukom Glavnog odbora na prijedlog Predsjedništva.

Prijedlog Predsjedništva zasniva se na osnovu broja članova DEMOS-a i na uravnoteženom teritorijalnom razvoju stranke.

Prestanak mandata poslanika

Član 27

Poslaniku mandat prestaje istekom istog.

Prije isteka mandata na koje je biran, poslaniku funkcija prestaje: podnošenjem ostavke, prestankom članstva u stranci, izborom novih poslanika Skupštine DEMOS-a.

Izabranom poslaniku mandat može da prestane i opozivom od strane organa koji ga je izabrao.

Nadležnost Skupštine

Član 28

Nadležnosti Skupštine:

 • usvaja Program i njegove izmjene i dopune;
 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune;
 • usvaja deklaracije i utvrđuje opšte smjernice političkog djelovanja;
 • bira i razrješava Predsjednika;
 • potvrđuje članove Glavnog odbora na prijedlog opštinskih odbora;
 • bira Radno predsjedništvo i predsjednika Radnog predsjedništva na prijedlog Predsjednika DEMOS- a;
 • donosi odluku o spajanju DEMOS-a sa nekom drugom političkom organizacijom na prijedlog Predsjednika;
 • donosi odluku o prestanku sa radom DEMOS-a;
 • usvaja akt kojim se uređuje način rada Skupštine;
 • razmatra ostala pitanja vezana za djelovanje DEMOS-a;

Skupština može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da povjeri drugim organima DEMOS-a.

 

Glavni Odbor

Član 29

Glavni odbor je najviši organ upravljanja DEMOS-a, koji donosi programske i političke odluke između dvije Skupštine.

Glavni odbor čine članovi po funkciji i članovi koje bira Skupština po teritorijalnom principu.

Glavni odbor broji po pravilu do 51 člana.

Članovi po funkciji su: Predsjednik Stranke, članovi Predsjedništva, predsjednici opštinskih odbora, predsjednica Foruma žena, predsjednik Foruma mladih, potpredsjednik/ci.  

Početni sastav članova Glavnog odbora potvrđuje Skupština na prijedlog opštinskih odbora.

Ukoliko mandat članu Glavnog odbora prestane iz razloga utvrđenim ovim Statutom Glavni odbor će na njegovo mjesto izabrati novog člana koji je na listi kandidata za Glavni odbor dobio najveći broj glasova nakon njega iz te teritorijalne organizacije, pri čemu se mora voditi računa o principu rodne ravnopravnosti.

Mandat člana Glavnog odbora traje četiri godine i može se ponoviti.

Glavni odbor može na prijedlog Predsjednika da izabere novog člana ukoliko se za to izjasni većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora. Na ovaj način ukupan broj izabranih članova ne može biti veći od 30% članova Glavnog odbora koje bira Skupština.

 

Prestanak mandata

 Član 30

Članu Glavnog odbora mandat prestaje istekom istog.

Članu Glavnog odbora prestaje funkcija: ostavkom, prestankom članstva u stranci, izborom na mjesto nespojivo sa članstvom u Glavnom odboru.

Izabranom članu Glavnog odbora mandat prestaje i opozivom od strane Skupštine.

Članu Glavnog odbora po funkciji, članstvo u Glavnom odboru prestaje i prestankom mandata na osnovu koje je izabran u Glavni odbor.

 

 

Sazivanje Glavnog odbora

Član 31

Sjednicu Glavnog odbora saziva Predsjednik, po pravilu sedam dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan da zakaže sjednicu Glavnog odbora na pisani zahtjev najmanje trećine članova Glavnog odbora.

Član 32

Sjednice Glavnog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje.

Sjednicom Glavnog odbora predsjedava Predsjednik DEMOS-a ili lice koje on ovlasti.

Konstitutivna sjednica Glavnog odbora održava se u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.

Način glasanja na sjednici Glavnog odbora i ostala pitanja koja nisu uređena Statutom, uređuju se aktom kojim se definiše rad Glavnog odbora i ostalim aktima stranke.

Glavni odbor na prvoj sjednici donosi Poslovnik o svom radu.

Član 33

Glavni odbor punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje većina članova.

Glavni odbor odluke donosi većinom glasova.

Glavni odbor o svim pitanjima, u načelu, odlučuje javno.

Odluke koje donosi Glavni odbor su konačne.

 

Nadležnosti Glavnog odbora

Član 34

Nadležnosti Glavnog odbora:

 • utvrđuje i vodi politiku DEMOS-a na osnovama Programa utvrđenog na Skupštini;
 • priprema sjednice i sprovodi odluke Skupštine;
 • na prijedlog Predsjednika bira i razrješava članove Predsjedništva;
 • na prijedlog Predsjedništva donosi odluku o kriterijumima za izbor poslanika Skupštine;
 • na prijedlog Predsjedništva odlučuje o samostalnom ili koalicionom nastupu na državnom nivou;
 • saziva redovnu i vanrednu Skupštinu;
 • utvrđuje prijedlog dokumenata za Skupštinu;
 • na prijedlog Predsjedništva donosi izborni program;
 • odgovoran je za sprovođenje odluka Skupštine;
 • bira i razrješava predjsednika i članove Statutarne komisije;
 • bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora;
 • utvrđuje prijedlog za izmjene Programa i Statuta;
 • raspolaže i upravlja imovinom DEMOS-a;
 • usvaja finansijski plan i izvještaj Predsjednika DEMOS-a i poslovnog sekretara;
 • odlučuje o izvještaju o radu Predsjedništva;
 • odlučuje o izvještaju Nadzornog odbora o kontroli finansijskog poslovanja;
 • odlučuje o učešću DEMOS-a u organima vlasti;
 • analizira rezultate izbora;
 • potvrđuje listu kandidata za poslanike, na prijedlog Predsjedništva;
 • potvrđuje prijedlog Predsjedništva za izbor kandidata za nosioce funkcija na državnom nivou;
 • donosi odluku o članstvu u međunarodnim asocijacijama stranaka;
 • najmanje jednom godišnje analizira rad Poslaničkog kluba DEMOS-a;
 • odlučuje o simbolima DEMOS-a;
 • donosi Pravilnike o radu i uputstva o postupku kandidovanja za organe DEMOS-a;
 • donosi Poslovnik o svom radu i druge opšte akte DEMOS-a iz svoje nadležnosti;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima DEMOS-a.

Pojedine poslove iz svoje nadležnosti Glavni odbor može delegirati drugim organima DEMOS-a.

 

Predsjednik

Član 35

Predsjednik DEMOS-a predstavlja, zastupa i rukovodi strankom.

Mandat predsjednika DEMOS-a traje četiri godine.

Predsjednik DEMOS-a ne može biti biran na tu funkciju više od dva puta, odnosno istu ne može obavljati u kontinuitetu duže od osam godina.

 

 

Postupak izbora predsjednika DEMOS-a

Član 36

Svaki član DEMOS-a može se kandidovati za predsjednika.

Listu kandidata za predsjednika DEMOS-a utvrđuje Glavni odbor, a na prijedlog najmanje tri opštinska odbora.

Odluku o izboru predsjednika Skupština donosi po pravilu tajnim glasanjem. Skupština može da odluči da izbor predsjednika obavi javnim glasanjem.

Za predsjednika je izabran kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja poslanika Skupštine.

Prestanak mandata

Član 37

Predsjedniku mandat prestaje istekom istog.

Prije isteka vremena na koje je biran, Predsjedniku funkcija prestaje: podnošenjem ostavke, prestankom članstva u stranci, izglasavanjem nepovjerenja od strane Skupštine.

Izbor novog Predsjednika se održava u roku od 90 dana od prestanka funkcije.

Nadležnost Predsjednika

Član 38

Predsjednik DEMOS-a:

 • predstavlja i zastupa stranku u skladu sa zakonom, Statutom i Programom DEMOS-a;
 • brine se o izvršavanju odluka Skupštine, sprovodi politiku DEMOS-a u okviru Programa i saopštava političke stavove DEMOS-a;
 • koordinira saradnju svih organa DEMOS-a uključujući i finansijsko poslovanje stranke u skladu sa finansijskim planom;
 • saziva Skupštinu na osnovu Statuta;
 • saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora;
 • saziva sjednicu Glavnog odbora, na pisani zahtjev najmanje trećine članova Glavnog odbora;
 • predlaže članove Predsjedništva Glavnom odboru;
 • predlaže predsjednika i članove Statutarne komisije Glavnom odboru;
 • predlaže predsjednika i članove Nadzornog odbora Glavnom odboru;
 • daje saglasnost na izborni program, koji predlaže Predsjedništvo;
 • daje punomoćje za zastupanje DEMOS-a pred sudom ili drugim organom;
 • o svom radu jednom godišnje podnosi informaciju Glavnom odboru;
 • može predložiti razrješenje predsjednika Opštinskog odbora Predsjedništvu;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Glavni odbor;
 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini;
 • imenuje i razrješava Portparola DEMOS-a;
 • predlaže poslovnog sekretara Predsjedništvu;
 • predlaže potpredsjednike za pojedine programske oblasti Glavnom odboru;
 • daje saglasnost poslovnom sekretaru za raspolaganje finansijskih sredstava DEMOS-a;
 • može imenovati Politički i Ekonomski savjet;
 • odgovoran je za poslove zasnivanja i raskida radnih odnosa zaposlenih u partiji, prema uputstvima Predsjedništva;
 • koordinira medijske aktivnosti i Predsjedništvu predlaže plan političko-medijskog djelovanja;
 • obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

 

Potpredsjednik

Član 39

DEMOS ima jednog ili više potpredsjednika koje bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika DEMOS-a.

Odluku o broju potpredsjednika, na predlog Predsjednika DEMOS-a, donosi Glavni odbor.

Na prijedlog Predsjednika DEMOS-a, Glavni odbor može zadužiti potpredsjednika za pojedine programske oblasti.

Za svoj rad potpredsjednik odgovara Glavnom odboru i predsjedniku DEMOS-a.

 

Član 40

 

Ukoliko ocijeni da potpredsjednik DEMOS-a postupa suprotno Programu ili Statutu DEMOS-a, Predsjednik DEMOS-a može podnijeti Glavnom odboru prijedlog za njegovo razrješenje.

 

Predsjedništvo

Član 41

Predsjedništvo DEMOS-a je najviši političko-izvršni organ DEMOS-a između sjednica Glavnog odbora.

 

Sastav Predsjednštva

Član 42

Predsjedništvo broji najviše 11 članova sa pravom glasa. Broj članova Predsjedništva mora biti neparan.

Članovi Predsjedništva po funkciji su: Predsjednik DEMOS-a i šef Kluba poslanika.

Kandidate za članove Predsjedništva koji po funkciji nijesu članovi Predsjedništva predlaže Predsjednik, a bira ih Glavni odbor većinom glasova prisutnih članova.

Sjednice Predsjedništva mogu biti proširene prisustvom predstavnika drugih organa DEMOS-a, po pozivu Predsjednika. Pozvani predstavnici učestvuju u radu Predsjedništva, bez prava odlučivanja.

Prestanak funkcije

Član 43

Prije isteka mandata na koje je biran, članu Predsjedništva funkcije prestaje: podnošenjem ostavke, prestankom članstva u stranci, izglasavanjem nepovjerenja od strane Glavnog odbora, gubitkom poslovne sposobnosti ili smrću.

Rad Predsjedništva se odvija na sjednicama.

Predsjednik DEMOS-a saziva sjednice, predsjedava Predsjedništvom i rukovodi njegovim radom. Sjednice Predsjedništva održavaju se po pravilu jednom mjesečno i mogu se održavati u izuzetnim slučajevima elektronskim putem.

Sjednicu Predsjedništva, izuzetno, može sazvati lice koje ovlasti Predsjednik.

Predsjedništvo punovažno odlučuje ukoliko prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Odluke se donose, većinom glasova prisutnih članova.

Nadležnosti

Član 44

Predsjedništvo DEMOS-a:

 • utvrđuje i vodi politiku DEMOS-a na osnovu odluka Skupštine, Glavnog odbora i Predsjednika;
 • priprema i predlaže akte Glavnom odboru;
 • predlaže Glavnom odboru sazivanje redovne i vanredne  Skupštine  DEMOS-a;
 • donosi odluke o koalicionoj saradnji na lokalnom nivou;
 • predlaže listu kandidata za poslanike;
 • predlaže kandidate za nosioce najviših državnih funkcija;
 • utvrđuje broj članova Glavnog odbora na prijedlog opštinskih odbora;
 • utvrđuje iznos godišnje članarine na prijedlog poslovnog sekretara;
 • sprovodi odluke Glavnog odbora i Predsjednika;
 • donosi odluke o oblicima organizovanja i rada stranke na lokalnom i državnom nivou,
 • prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa i predlaže mjere;
 • predlaže Glavnom odboru izborni program uz saglasnost Predsjednika DEMOS-a;
 • može razriješiti predsjednika opštinskog odbora na prijedlog Predsjednika DEMOS-a;
 • raspušta opštinske odbore u slučaju grubog kršenja Statuta;
 • stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama u skladu sa opštim aktima i daje saglasnost za održavanje izbornih sjednica opštinskih odbora;
 • daje saglasnost za imenovanje izbornog štaba, organizovanje i vođenje izborne kampanje na lokalnom nivou;
 • donosi akt o sistematizaciji kojim reguliše broj radnih tijela i njihova zaduženja;
 • daje saglasnost na akte opštinskih odbora i propisuje obrazce istih;
 • odobrava zaključivanje ugovora o sticanju, otuđenju i opterećenju imovine DEMOS-a na prijedlog poslovnog sekretara;
 • kontroliše vođenje Registra članova i naplate članarine;
 • donosi akt kojim se uređuje način rada Predsjedništva;
 • obavlja poslove koje mu povjere Predsjednik i Glavni odbor;
 • formira izborni štab na državnom nivou;
 • organizuje i vodi izbornu kampanju;
 • utvrđuje izgled i sadržinu članske karte;
 • bira poslovnog sekretara na prijedlog Predsjednika;
 • odobrava formiranje posebnih oblika organizovanja (Forum mladih, Forum žena i dr);
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima.

 

Poslovni sekretar

Član 45

Poslovni sekretar je odgovoran za finansijsko-organizaciono poslovanje DEMOS-a.

Poslovni sekretar za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Predsjedniku DEMOS-a.

Poslovnog sekretara bira i razrješava Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika DEMOS-a većinom glasova od prisutnih članova.

Mandat poslovnog sekretara traje četiri godine.

Prestanak mandata

Član 46

Poslovnom sekretaru mandat prestaje istekom istog.

Prije isteka mandata na koje je biran, funkcija poslovnog sekretara prestaje: ostavkom, prestankom članstva ili opozivanjem od strane Glavnog odbora na prijedlog Predsjednika DEMOS-a ili odluke Predsjedništva.

 

Nadležnosti Poslovnog sekterata

Član 47

 • odgovoran je za poslove logistike, nabavke materijala i opreme neophodne za operativno funkcionisanje partije;
 • rukovodi administrativnim poslovima Demos-a;
 • koordinira medijske aktivnosti i Predsjedništvu predlaže plan političko-medijskog djelovanja;
 • predlaže iznos godišnje članarine Predsjedništvu;
 • odgovara za materijalno i finasijsko poslovanje DEMOS-a;
 • daje prijedlog i brine o sticanju i otuđenju imovine DEMOS-a uz saglasnost Predsjedništva, organizuje finansiranje aktivnosti DEMOS-a i druge poslove finansijskog poslovanja;
 • podnosi materijalno-finansijske i izvještaje o poslovanju DEMOS-a Predsjedniku i DEMOS-a, Glavnom odboru i Nadzornom odboru;
 • priprema godišnji finansijski plan DEMOS-a koji dostavlja Glavnom odboru i Predsjedniku i koordinira izradu finansijskih planova organizacija na lokalnom nivou;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima.

Statutarna komisija

Član 48

Statutarna komisija ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješava Glavni odbor na prijedlog Predsjednika stranke.

Predsjednik Statutarne komisije je diplomirani pravnik.

Članu Statutarne komisije mandat traje četiri godine.

Prestanak mandata

Član 49

Predsjedniku i članovima Statutarne komisije mandat prestaje istekom istog.

Prije isteka mandata na koji je biran, funkcija prestaje: ostavkom, prestankom članstva, opozivanjem od strane Glavnog odbora.

Član kome je istekao mandat može ponovo da bude biran na tu funkciju.

Nadležnost Statutarne komisije

Član 50

Nadležnosti Statutarne komisije:

 • daje mišljenje o usklađenosti opštih akata i odluka organa stranke sa Statutom, na zahtjev organa DEMOS-a;
 • priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, po odluci Glavnog odbora ili Predsjednika DEMOS-a;
 • priprema nacrt izmjena i dopuna drugih opštih akata;
 • podnosi izveštaj o radu Glavnom odboru;
 • donosi akt kojim se uređuje način rada Statutarne komisije.

Nadzorni odbor

Član 51

Nadzorni odbor je kontrolno – nadzorni organ.

Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana koje bira i razrješava Glavni odbor, na prijedlog Predsjednika DEMOS-a.

Članu Nadzornog odbora mandat traje četiri godine.

Prestanak mandata

Član 52

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora mandat prestaje istekom istog.

Prije isteka mandata na koji je biran, funkcija prestaje: ostavkom, prestankom članstva, opozivanjem od strane Glavnog odbora.

Član kome je istekao mandat može ponovo da bude biran na tu funkciju.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 53

Nadležnosti Nadzornog odbora:

 • obavlja unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja;
 • kontroliše prihode i upotrebe finansijskih sredstava stranke;
 • obavlja unutrašnju kontrolu upravljanja imovinom koja je u vlasništvu DEMOS-a ili kojom DEMOS raspolaže po drugom osnovu;
 • podnosi izvještaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru;
 • podnosi izvještaj o radu Glavnom odboru;
 • donosi akt kojim se uređuje način rada Nadzornog odbora.

Svaki član DEMOS-a može da ostvari uvid u izvještaj Nadzornog odbora.

 

Opštinski odbor /Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/

Odbor Prijestonice

Član 54

Opštinski odbor/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/Odbor Prijestonice je organ stranke koji se formira radi sprovođenja politike na teritoriji opštine, Glavnog grada i gradskih opština i Prijestonice.

Sjedište opštinskog odbora je na teritoriji opštine, Glavnog grada i gradskih opština i Prijestonice.

Sjednicama Opštinskih odbora predsjedava predsjednik opštinskih odbora.

Sastav Opštinskog odbora/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/

Odbor Prijestonice

Član 55

Opštinski odbor/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/Odbor Prijestonice čine članovi po funkciji i izabrani članovi.

Članovi po funkciji su izabrani predstavnici DEMOS-a u lokalnoj samoupravi i predsjednici odnosno povjerenici mjesnih organizacija, članovi Glavnog odbora iz te teritorijalne organizacije.

Izabrani članovi se biraju i opozivaju većinom glasova članova opštinskih odbora na prijedlog Predsjednika opštinskog odbora.

Broj izabranih članova ne može biti manji od 5 niti veći od 51, zavisno od veličine teritorijalne organizacije.

Nadležnost Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/

Odbora gradskih opština/Odbora Prijestonice

Član 56

Nadležnost:

 • bira i razrješava predsjednika opštinskog odbora, Odbora Glavnog grada, odbora gradskih opština i odbora Prijestonice;
 • organizuje i sprovodi politiku stranke na svojoj teritoriji;
 • sprovodi odluke organa stranke na lokalnom nivou;
 • vodi evidenciju članova sa svoje teritorije i dostavlja je Predsjedništvu;
 • odlučuje o formiranju mjesnih organizacija i njihovom broju, kao i o raspuštanju istih na prijedlog Predsjednika opštinskog odbora;
 • imenuje povjerenike na mjesnom nivou uz saglasnost Predsjednika;
 • imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji uz prethodnu saglasnost Predsjedništva;
 • predlaže kandidata za predsjednika/gradonačelnika opštine/Glavnog grada/gradskih opština/ Prijestonice uz saglasnost Predsjedništva DEMOS-a;
 • utvrđuje listu kandidata za odbornike u Skupštini opštine/Glavnog grada/gradskih opština/ Prijestonice uz saglasnost Predsjedištva DEMOS-a;
 • odlučuje o koalicijama na lokalnom nivou, uz saglasnost Predsjedništva;
 • kontroliše rad stranačkih funkcionera u organima lokalne vlasti;
 • bira kandidate za Glavni odbor i predlaže Skupštini DEMOS-a članove Glavnog odbor;
 • donosi akte o unutrašnoj organizaciji u skladu sa ovim Statutom, uz saglasnost Predsjedništva;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima.

 

Predsjednik

Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/odbora gradskih opština/

Odbora Prijestonice

 

Član 57

Predsjednika Opštinskog odbora/ Odbora Glavnog grada/odbora gradskih opština /Odbora Prijestonice bira i razrješava Opštinski odbor/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prijestonice.

Mandat predsjednika Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prijestonice, traje četiri godine.

Predsjedniku Opštinskog odbora/ Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prijestonice funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom, prestankom članstva ili opozivanjem od strane organa koji ga je birao. 

Nadležnosti

Član 58

Predsjednik Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prijestonice:

 • sprovodi politiku stranke na svojoj teritoriji;
 • predlaže poslanike opštinskih odbora u Skupštini DEMOS-a;
 • predlaže opštinskom odboru članove za izbor i razrješenje članove opštinskog odbora;
 • raspolaže finansijama Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prijestonice, u skladu sa finansijskim planom i koordinacijom poslovnog sekretara;
 • podnosi godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prijestonice poslovnom sekretaru;
 • rješava o prijemu u članstvo;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima DEMOS-a.

 

Forum žena DEMOS-a

Član 59

Forum žena je dobrovoljna organizacija članica DEMOS-a.

Forum žena se formira sa ciljem afirmacije ravnopravnosti polova i aktivnog učešća žena u politici, društvenom životu i mjestima odlučivanja kao i poboljšanje položaja žena u društvu i porodici.

Odluku o formiranju Foruma žena donosi Predsjedništvo.

Forum žena donosi Statut o svom radu.

 

Forum mladih DEMOS-a

Član 60

Forum mladih DEMOS-a okuplja i organizuje članove i simpatizere DEMOS-a omladinskog uzrasta.

Forum mladih DEMOS-a vrši popularizaciju Programa DEMOS-a.

Forum mladih DEMOS-a ima pravo pokretanja rasprave u svim organima DEMOS-a o pitanjima vezanim za položaj i prava mladih.

Forum mladih donosi Statut o svom radu.

V IZVORI FINANSIRANJA, STICANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE  IMOVINOM I SREDSTVIMA DEMOS-A

Izvor finansiranja i sticanja sredstava

Član 61

Za svoj rad i aktivnosti DEMOS finansijska sredstva obezbjeđuje putem:

 • budžeta;
 • članarine;
 • dobrovoljnih priloga;
 • prihoda od imovine;
 • legata;
 • drugih izvora, u skladu sa zakonom.

 

Korišćenje i raspolaganje imovinom i sredstvima

Član 62

Imovina DEMOS-a je nedjeljiva i njome raspolažu i upravljaju organi predviđeni ovim Statutom.

Nepokretnosti koje ulaze u imovinu DEMOS-a upisuju se u javne knjige.

DEMOS vodi svoje finansijsko–materijalno poslovanje u skladu sa zakonom.

DEMOS vodi knjigovodstvo o svojim prihodima i rashodima.

Za finansijsko poslovanje, podnošenje izvještaja, vođenje knjiga i za ostvarivanje kontakta sa nadležnim organom odgovorni su Predsjednik DEMOS-a, poslovni sekretar i lica koja za to ovlasti Predsjednik DEMOS-a.

Unutrašnja kontrola finansijskog poslovanja

Član 63

Glavni odbor usvaja finansijski izvještaj DEMOS-a, na prijedlog Predsjednika DEMOS-a i poslovnog sekretara.

Za obavljanje unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja DEMOS-a zadužen je Nadzorni odbor.

Svaki član DEMOS-a može zatražiti od Nadzornog odbora da mu se omogući uvid u finansijski izvještaj.

VI SPAJANJE I PRESTANAK RADA

Spajanje i prestanak rada

Član 64

Odluku o spajanju DEMOS-a sa nekom drugom političkom organizacijom donosi Skupština i to dvotrećinskom većinom glasova.

DEMOS kao politička stranka prestaje sa radom odlukom Skupštine i to dvotrećinskom većinom glasova, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva DEMOS-a, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada imovina koja je u vlasništvu DEMOS-a biće tretirana u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Crne Gore.

VII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini DEMOS-a.

Svi akti i dokumenti DEMOS-a, moraju se uskladiti s ovim Statutom u roku od 12 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

 

Član 66

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

Izmjene i dopune Programa, vrše se na isti način i po postupku predviđenim za donošenje Statuta.

Predsjednik DEMOS-a

i predsjedavajući II Skupštine DEMOS-a

Miodrag Lekić