fbpx

Na osnovu člana 11 Zakona o političkim partijama («Sl.list RCG», broj 21/04), Osnivačka  Skupština DEMOS-a,  održana 02. 04. 2015. Godine, donosi

 

S T A T U T
I OPŠTE ODREDBE

Član 1

DEMOS je politička stranka slobodnih, ravnopravnih  i odgovornih članova koji djeluju na području Crne Gore u skladu sa političkim načelima i ciljevima sadržanim u Programu (u daljem tekstu: Programskoj deklaraciji), Statutu, kao i ostalim  dokumentima programskog karaktera.

 

Naziv,  sjedište i znak
Član 2

 

Puni naziv stranke  je  DEMOS.
Sjedište  DEMOS-a nalazi se u Podgorici.
DEMOS ima znak: Zlatni lav na štitu, u pokretu, na zelenoj podlozi u prolazu. Štit je na pravouganom polju podijeljenom dijagonalom na dva trougla crvene i plave boje. S lijeve i desne strane štita ispisano je DEMOS ćiriličnim i latiničnim pismom, velikim slovima.
Znak i font kojim je ispisano ime DEMOS je zaštićeno ovim stranačkim aktom.

 

Izgled i sadržina pečata
Član 3


DEMOS ima pečat okruglog oblika u čijem središtu se nalazi znak DEMOS-a, a po obodu tekst: DEMOS ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom.
Predstavljanje i zastupanje
Član 4
DEMOS je pravno lice. DEMOS je upisan u registar političkih organizacija koji se vodi u nadležnom državnom organu Crne Gore.
DEMOS predstavlja i zastupa predsjednik.
Predsjednik DEMOS-a  može ovlastiti druge osobe iz DEMOS-a da zastupaju i predstavljaju  DEMOS u skladu s ovim Statutom.

 

Programski ciljevi
Član 5


DEMOS u svom političkom djelovanju ima sljedeće programske ciljeve:

 • uspostavljanje vlasti u kojoj će vladavina prava  i poštovanje  zajamčenih ljudskih prava i sloboda biti temelj državnog uređenja;
 • poštovanje čovjeka, njegovog dostojanstva, pravo na slobodu govora i slobodno izražavanje misli  nezavisno od njegovog političkog uvjerenja, nacionalne i vjerske  pripadnosti;
 • afirmacija  ravnopravnosti polova i prava pripadnika manjinskih zajednica;
 • stvaranje države socijalne pravde u kojoj će svako imati jednake šanse i mogućnosti i koja će djeci, licima sa invaliditetom, djeci i licima sa posebni potrebama, penzionerima i socijalno ugroženim građanima Crne Gore obezbijediti uslove za dostojanstven život;
 • ekonomski prosperitet, uz stvaranje privrednog ambijenta kroz jačanje privatnog sektora i racionalizaciju državne uprave, kao osnovnih uslova za ukupni razvoj i suzbijanje nezaposlenosti, uz racionalno korišćenje prirodnih bogatstava i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim interesima države;
 • borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
 • slobodno odlučivanje građana Crne Gore na referendumu o najznačajnijim pitanjima unutrašnje i spoljne politike;
 • poštovanje tradicionalnih vrijednosti našeg društva.U ostvarivanju političkih načela i ciljeva iz stava 1, DEMOS djeluje u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteprihvaćenim načelima političkog legitimiteta i legaliteta, koristeći se  demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i vanparlamentarnim sredstvima.
DEMOS  ne prihvata  nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode djelovanja.

 

Član 6

U ostvarivanju svojih ciljeva i političkog programa DEMOS sarađuje sa drugim  strankama i političkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Javnost rada
Član 7

Rad i djelovanje DEMOS-a su javni.
Javnost rada i djelovanje organa i članstva DEMOS ostvaruje se kroz:

 • rad u predstavničkim tijelima;
 • saradnji sa medijima;
 • organizovanjem  javnih skupova, tribina i okruglih stolova;
 • internet aktivnosti  i
 • na druge načine kojima se uspostavljaju odnosi sa građanima.


Organi DEMOS-a mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutarstranačkim i drugim pitanjima.

 

Rodna ravnopravnost
Član 8


Pojmovi u ovom Statutu upotrijebljeni u muškom gramatičkom rodu, podjednako se odnose na lica ženskog i muškog roda, u skladu sa načelom rodne ravnopravnosti.

 

II ČLANSTVO

Uslovi i način učlanjenja
Član  9


Član DEMOS-a može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban građanin Crne Gore koji dobrovoljno potpiše pristupnicu DEMOS-u i prihvata Programsku deklaraciju i Statut.  Svaki  Član DEMOS-a ravnopravan je bez obzira na polnu, rasnu, vjersku, nacionalnu i svaku drugu pripadnost i različitost.
Zahtjev za učlanjenje podnosi se svojeručnim potpisivanjem pristupnice, koja se može podnijeti opštinskom odboru, prema mjestu prebivališta.
Odluku o učlanjenju donosi predsjednik Opštinskog odbora u roku ne dužem od 30 dana od dana potpisivanja  pristupnice. U slučaju da  predsjednik Opštinskog odbora  ne donese odluku  u navedenom roku, smatra se da je pristupnica verifikovana.
Odluka o odbijanju prijema u članstvo mora biti obrazložena i dostavljena u roku od 8 dana od dana donošenja, licu čiji je prijem u članstvo odbijen,. Isto lice  može podnijeti prigovor  Izvršnom odboru. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana prijema Odluke  o odbijanju prijema. Izvršni  odbor je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, donese konačnu Odluku.
Zahtjevi za učlanjenje podneseni nakon donošenja odluke o raspisivanju unutarstranačkih izbora razmatraju se nakon što isti budu završeni. U navedenom roku nadležni organ iz stave 2 i 3 ovog člana , ne može donijeti odluku o učlanjenju.
Član  DEMOS-a  ne može biti član druge političke stranke i partije.

Registar članova
Član 10

Evidencija članova DEMOSA vodi se elektronski, u okviru jedinstvenog i povezanog računskog sistema (u daljem tekstu: Registar  članova).
Sadržaj i način vođenja  Registra članova vodiće se shodno propisima kojima se propisuje  zaštita  podataka o ličnosti.
Registar iz stava 2 ovog  člana bliže utvrđuje Izvršni odbor DEMOS-a
Članu DEMOS-a, nakon upisa u Registar članova izdaje se članska karta.
Izgled i sadržinu članske karte  utvrđuje Izvršni odbor.

Prava i obaveze člana
Član 11


Član DEMOS-a ima pravo da:

 • učestvuje i odlučuje u utvrđivanju i ostvarivanju politike i programskih ciljeva DEMOS-a;
 • daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i osnovnim programskim i političkim stavovima DEMOS-a;
 • ravnopravno učestvuje u aktivnostima DEMOS-a;
 • bira i bude biran u sve organe DEMOS-a;
 • bude kandidat DEMOSA-a na lokalnim i parlamentarnim izborima;
 • slobodno izražava svoje mišljenje u okviru DEMOS-a;
 • dobije zaštitu DEMOS-a ukoliko bude ugrožen  zbog obavljanja stranačkih aktivnosti;
 • bude potpuno i blagovremeno informisan  o aktivnostima DEMOS-a;
 • zahtijeva tumačenje Statuta i drugih opštih akata DEMOS od strane nadležnih organa;  
 • ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i opštim aktima DEMOS-a.
  Član DEMOS-a ima obavezu da:
 • zastupa i ostvaruje programska načela, političke stavove i odluke DEMOS-a;
 • poštuje Statut i odluke organa DEMOS-a;
 • redovno dolazi na sastanke  koje organizuju organi DEMOS-a kojim pripada;
 • radi na očuvanju i unapeđenju ugleda DEMOS-a;
 • u izbornoj kampanji se  zalaže za uspjeh DEMOS-a na izborima;
 • redovno plaća godišnju članarinu;
 • ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom ili opštim aktima DEMOS-a;


Član 12

Član DEMOS-a ne može da bude pozvan na odgovornost zbog iznijetog mišljenja ili glasanja u okviru organa DEMOS-a.


Članarina
Član 13

Član DEMOS-a ima obavezu  da redovno plaća članarinu u skladu s posebnom odlukom Glavnog odbora na osnovu predloga Izvršnog odbora.
Opštinski odbori mogu, za svaku tekuću godinu, osloboditi plaćanja članarine člana DEMOS-a koji  zbog teške socijalne situacije nije u mogućnosti da plati članarinu. Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine donosi se na zahtjev člana ili Opštinskog odbora kojem član pripada.

Druga materijalna podrška
Član 14

Član može davati materijalnu podršku u obliku donacija, priloga i drugih oblika pomoći DEMOS-u, u skladu sa zakonom.
Zbog davanja materijalne pomoći iz stava 1 ovog člana,  niko ne može da ostvari dodatna ili posebna prava.

Prestanak članstva
Član 15


Članstvo u DEMOS-u prestaje:

 • istupanjem iz DEMOS-a  (pisanom izjavom ili činom  vraćanja  članske  karte );
 • donošenjem konačne odluke o isključenju;
 • kandidovanjem na izborima na izbornoj  listi,  listi druge političke stranke , bez saglasnosti, organa DEMOSA
 • gubitkom poslovne sposobnosti;
 • smrću člana.


Član DEMOS-a  briše se iz Registra članova u slučaju nastupanja jednog od razloga za prestanak članstva u DEMOS-u, na osnovu Odluke  Izvršnog odbora.


Isključenje iz članstva
Član 16

Član DEMOS-a  biće isključen ako grubo krši Statut, Programsku deklaraciju ili druge akte DEMOS-a, ne postupa po odlukama nadležnih organa DEMOS-a  ili svojim ponašanjem  narušava ugled i imovinu DEMOS-a.
Predlog za isključenje sa obrazloženjem i navođenjem razloga, može podnijeti Opštinski odbor i Predsjednik DEMOS-a.
Odluku o isključenju iz članstva donosi Izvršni odbor, uz saglasnost Predsjednika.
Na odluku o isključenju član  može, u roku od 15 dana od prijema odluke, izjaviti žalbu Predsjedništvu DEMOS-a.


Član 17


Isključeni član može podnijeti zahtjev za ponovni prijem u članstvo.  Zahtjev se podnosi Izvršnom odboru, uz prethodno mišljenje opštinskog odbora.
Zahtjev za ponovni prijem ne može se podnijeti prije nego što protekne godina dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju iz DEMOS-a.
Izvršni odbor dužan je da  donese odluku o zahtjevu za ponovni prijem u roku od 30 dana od primanja zahtjeva.

Simpatizeri
Član  18Kao saradnici u aktivnostima DEMOS-a mogu učestvovati i simpatizeri DEMOS-a,  po pozivu, mogu učestvovati i na sjednicama radnih tijela DEMOS-a, bez prava odlučivanja.

 

III UNUTARSTRANAČKI ODNOSI


Princip demokratskog jedinstva
Član 19


Odnosi u stranci zasnivanju se na principu demokratskog  jedinstva.
Princip demokratskog  jedinstva znači:

 • poštovanje slobode mišljenja i izražavanja unutar DEMOS-a;
 • uvažavanje odluka većine i obavezu ostvarivanja istih;
 • manjina koja se ne slaže sa odlukom većine ima pravo da svoje mišljenje zastupa i brani u okviru organa DEMOS-a   i traži preispitivanje odluke  organa DEMOS-a,  ako se za to izjasni 1/3 članova datog organa.

 

IV ORGANIZACIJA I ORGANI


Član 20


DEMOS je jedinstvena politička organizacija koja obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacione oblike na području Crne Gore.


Osnovi organizacije
Član 21


DEMOS je organizovan na teritorijalnom principu.
DEMOS se organizuje i djeluje na državnom nivou, u opštinama, Glavnom gradu, gradskim opštinama, Prestonici i mjesnim organizacijama.


Organi
Član 22


Organi DEMOS-a koji djeluju na državnom nivou:


1)    Skupština
2)    Glavni odbor
3)    Predsjednik
4)    Predsjedništvo
5)    Izvršni odbor
6)    Statutarna komisija
7)    Nadzorni odbor
Organi Stranke koji djeluju u opštinama, Glavnom gradu, gradskim opštinama, Prestonici i mjesnim organizacijama:
1.    Skupština opštinskih odbora/ Skupština Glavnog grada/Skupština gradskih opština/Skupština Prestonice;
2.    Opštinski odbori/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/Odbor Prestonice.


Pored navedenih organa biraju se i imenuju drugi organi i tijela u skladu sa odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata DEMOS-a.
U stalni sastav organa stranke, kao i utvrđenim izbornim listama mora biti izabrana najmanje 1/3 pripadnika manje zastupljenog pola, odnosno  20% članova mlađih od 30 godina.
Način i postupak izbora organa uređuje se u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

Skupština
Član 23


Skupština je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo DEMOS-a.


Član 24


Skupština može biti redovna i vanredna.
Redovna Skupština je izborna.  
Vanredna Skupština može biti izborna.


Sazivanje Skupštine
Član 25


Skupštinu sazivaju Predsjednik ili Glavni odbor.
Redovna sjednica Skupštine održava se jednom u četiri godine.
Vanredna sjednica Skupštine održava se:

 • na zahtjev Predsjednika;
 • na zahtjev većine članova Glavnog odbora;
 • na zahtjev većine poslanika Skupštine;
 • po prestanku mandata Predsjednika DEMOS-a.


Redovna sjednica saziva se najkasnije šezdeset dana prije dana određenog za njeno održavanje.  
Vanredna sjednica se saziva u roku od trideset  dana od sticanja uslova za njeno održavanje i ista se mora održati u roku od trideset dana od dana sazivanja.


Sastav Skupštine
Član 26


Skupštinu čini 320 poslanika.
Sastav Skupštine čine izabrani poslanici i poslanici  po funkciji.
Poslanici po funkciji su: Predsjednik DEMOS-a, članovi Predsjedništva, članovi Glavnog odbora,  članovi Izvršnog odbora.
Izabrane poslanike biraju  predstavnici Skupštine opštinskih odbora/ Skupštine Glavnog grada/Skupštine gradskih opština/Skupštine Prestonice, javnim glasanjem i najviše 211 poslanika.
Mandat izabranih  poslanika traje četiri godine.
Broj poslanika Skupštine DEMOS-a koje imenuje Skupština teritorijalnih organa iz stava 2 tačka 1 člana 22 ovog Statuta, utvrđuje se odlukom Glavnog odbora, na predlog Izvršnog odbora.
Predlog Izvršnog odbora zasniva se na osnovu broja članova DEMOS-a i na uravnoteženom teritorijalnom razvoju stranke, uvažavajući broj osvojenih glasova na poslednjim izborima, između dvije stranačke Skupštine.
Skupštine opštinskih odbora poslanike u Skupštinu DEMOS-a biraju nakon zakazivanja Skupštine DEMOS-a.

Prestanak mandata poslanika
Član 27


Poslaniku  mandat prestaje istekom istog.
Prije isteka mandata na koje je biran, poslaniku funkcija prestaje:  podnošenjem ostavke, prestankom članstva u stranci, izborom novih poslanika Skupštine DEMOS-a.
Izabranom poslaniku mandat može da prestane i opozivom od strane organa koji ga je izabrao.


Nadležnost  Skupštine
Član 28


Nadležnosti Skupštine:
1)    usvaja Program i njegove izmjene i dopune;
2)    usvaja Statut i njegove izmjene i dopune;
3)    usvaja deklaracije i utvrđuje opšte smjernice političkog djelovanja;
4)    bira i razrješava Predsjednika;
5)    bira i razrješava predsjednika Izvršnog odbora;
6)    potvrđuje članove Glavnog odbora na predlog organa iz stava 2 tačka 1 člana 22 ovog Statuta;
7)    bira Radno predsjedništvo i predsjednika Radnog predsjedništva na predlog Predsjednika DEMOS- a;
8)    donosi odluku o spajanju DEMOS-a sa nekom drugom političkom organizacijom;
9)    donosi odluku o prestanku sa radom DEMOS-a
10)    usvaja akt kojim se uređuje način rada Skupštine;
11)    razmatra ostala pitanja vezana za djelovanje DEMOS-a;
Skupština može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da povjeri drugim organima DEMOS-a.Glavni Odbor
Član 29


Glavni odbor je najviši organ upravljanja DEMOS-a, koji donosi programske i političke odluke između dvije Skupštine.
Glavni odbor čine članovi po funkciji i članovi koje bira Skupština po teritorijalnom  principu i na osnovu rezultata posljednjih izbora.
Glavni odbor broji po pravilu 81 člana.
Članovi po funkciji su: Predsjednik Stranke, članovi Predsjedništva, Predsjednik Izvršnog odbora, predsjednici opštinski odbora.
Izbor člana Glavnog odbora potvrđuje Skupština, na predlog organa iz stava 2 tačka 1 člana 22 ovog Statuta.
Broj članova koje predlažu organi iz stava 2 tačke 1 člana 22 ovog Statuta utvrđuje Predsjedništvo.
Ukoliko mandat članu Glavnog odbora prestane iz razloga utvrđenim ovim Statutom  Glavni odbor će na njegovo mjesto izabrati novog člana koji je na listi kandidata za Glavni odbor dobio najveći broj glasova nakon njega iz te teritorijalne organizacije, pri čemu se mora voditi računa o principu rodne ravnopravnosti.
Mandat člana  Glavnog odbora traje četiri godine i može se ponoviti.
Glavni odbor može na predlog Predsjednika da izabere novog člana ukoliko se za to izjasni većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora. Na ovaj način ukupan broj izabranih članova ne može biti veći od 20% članova Glavnog odbora koje bira Skupština.


Prestanak mandata
Član 30


Članu Glavnog odbora mandat prestaje istekom istog.
Članu Glavnog odbora prestaje funkcija: ostavkom, prestankom članstva u stranci, izborom na mjesto nespojivo sa članstvom u Glavnom odboru.
Izabranom članu Glavnog odbora mandat prestaje i opozivom od strane Skupštine.
Članu Glavnog odbora po funkciji, članstvo u Glavnom odboru prestaje i prestankom mandata na osnovu koje je izabran u Glavni odbor.


Sazivanje Glavnog odbora
Član 31


Sjednicu Glavnog odbora saziva Predsjednik, po pravilu sedam dana prije održavanja sjednice.
Predsednik je dužan da zakaže sjednicu Glavnog odbora na pisani zahtjev najmanje trećine članova Glavnog odbora.


Član 32


Sjednice Glavnog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje.
Sjednicom Glavnog odbora predsjedava Predsjednik DEMOS-a ili lice koje on ovlasti.
Konstitutivna sjednica Glavnog odbora održava se u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.
Način glasanja na sjednici Glavnog odbora i ostala pitanja koja nisu uređena Statutom, uređuju se aktom kojim se definiše rad Glavnog odbora i ostalim aktima stranke.
Glavni odbor na prvoj sjednici donosi Poslovnik o svom radu.


Član 33


Glavni odbor punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje većina članova.
Glavni odbor odluke donosi većinom glasova.
Glavni odbor o svim pitanjima, u načelu, odlučuje javno.
Odluke koje donosi Glavni odbor su konačne.


Nadležnosti Glavnog odbora
Član 34


Nadležnosti Glavnog odbora:
1)    utvrđuje i vodi politiku DEMOS-a na osnovama Programske deklaracije  utvrđene na Skupštini;
2)    priprema sjednice i sprovodi odluke Skupštine;
3)    na predlog Predsjednika bira i razrješava članove Predsjedništva;
4)    na predlog Izvršnog odbora donosi odluku o kriterijumima za izbor poslanika Skupštine;
5)    na predlog Predsjedništva odlučuje o samostalnom ili koalicionom nastupu na državnom nivou;
6)    saziva redovnu  i vanrednu Skupštinu;
7)    utvrđuje predlog dokumenata za Skupštinu;
8)    na predlog Izvršnog odbora donosi izborni program;
9)    odgovoran je za sprovođenje odluka Skupštine;
10)    bira i razrješava predjsednika i članove Statutarne komisije;
11)    bira i razrješava predsednika i članove Nadzornog odbora;
12)    utvrđuje predlog za izmjene Programa i Statuta;
13)    raspolaže i upravlja imovinom  DEMOS-a;
14)    usvaja finansijski izvještaj Izvršnog odbora;
15)    odlučuje o izvještaju o radu Predsjedništva i Izvršnog odbora  
16)    odlučuje o izvještaju Nadzornog odbora o kontroli finansijskog poslovanja;
17)    odlučuje o učešću DEMOS-a u organima vlasti;
18)    analizira rezultate izbora;
19)    potvrđuje listu kandidata za poslanike, na predlog Predsjedništva;
20)    potvrđuje predlog Predsjedništva za izbor kandidata za nosioce funkcija na državnom nivou;
21)    donosi odluku o članstvu u međunarodnim asocijacijama stranaka;
22)    najmanje jednom godišnje analizira rad Poslaničkog kluba DEMOS-a;
23)    odlučuje o simbolima DEMOS-a;
24)    donosi Pravilnike o radu i uputstva o postupku kandidovanja za organe DEMOS-a;
25)    donosi Poslovnik o svom radu i druge opšte akte DEMOS-a iz svoje nadležnosti;
26)    obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima DEMOS-a.
Pojedine poslove iz svoje nadležnosti Glavni odbor može delegirati drugim organima DEMOS-a.


Predsjednik
Član 35


Predsjednik  DEMOS-a predstavlja, zastupa i rukovodi strankom.
Mandat predsjednika  DEMOS-a traje četiri godine.
Predsjednik DEMOS-a ne može biti biran na tu funkciju više od dva puta, odnosno istu ne može obavljati u kontinuitetu duže od osam godina.


Postupak izbora predsjednika DEMOS-a
Član 36


Svaki član DEMOS-a može se kandidovati za predsjednika.
Listu kandidata za predsjednika DEMOS-a utvrđuje Glavni odbor, a na predlog najmanje tri opštinska odbora.
Odluku o izboru predsjednika Skupština donosi po pravilu tajnim glasanjem. Skupština može da odluči da izbor predsjednika obavi javnim glasanjem.
Za predsjednika je izabran kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja poslanika Skupštine.

 

Prestanak mandata
Član 37


Predsjedniku mandat prestaje istekom istog.
Prije isteka vremena na koje je biran, Predsjedniku funkcija prestaje:  podnošenjem ostavke, prestankom članstva u stranci, izglasavanjem nepovjerenja od strane Skupštine.
Izbor novog Predsjednika se održava u roku od 90 dana od prestanka funkcije.


Nadležnost  Predsjednika
Član 38


Predsjednik  DEMOS-a:
1)    predstavlja i zastupa stranku u skladu sa zakonom, Statutom i Programskom deklaracijom;
2)    brine se o izvršavanju odluka Skupštine, sprovodi politiku DEMOS-a u okviru Programske deklaracije  i saopštava političke stavove DEMOS-a;
3)    koordinira saradnju svih organa DEMOS-a;
4)    saziva Skupštinu na osnovu Statuta;
5)    predlaže kandidata za  predsjednika  Izvršnog odbora Skupštini DEMOS-a;
6)    saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora;
7)    saziva sjednicu Glavnog odbora, na pisani zahtjev najmanje trećine članova Glavnog odbora;
8)    predlaže članove Predsjedništva Glavnom odboru;
9)    predlaže predsjednika i članove Statutarne komisije Glavnom odboru;
10)    predlaže predsjednika i članove Nadzornog odbora Glavnom odboru;
11)    daje saglasnost Izvršnom odboru za raspolaganje finansijskih sredstava DEMOS-a;
12)    daje saglasnost na izborni program, koji predlaže Izvršni odbor;
13)    daje punomoćje za zastupanje DEMOS-a pred sudom ili drugim organom;
14)    o svom radu jednom godišnje podnosi informaciju Glavnom odboru;
15)    može predložiti razrješenje predsjednika Opštinskog odbora Izvršnom odboru;
16)    obavlja i druge poslove koje mu povjeri Glavni odbor;
17)    podnosi izvještaj o svom radu Skupštini;
18)    imenuje i razrješava Portparola DEMOS-a;
19)    može imenovati Politički i Ekonomski savjet;
20)    obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom;


Predsjedništvo
Član 39


Predsjedništvo DEMOS-a je najviši politički organ DEMOS-a između sjednica Glavnog odbora.


Sastav Predsjednštva
Član 40


Predsjedništvo broji najviše 11 članova sa pravom glasa. Broj članova Predsjedništva mora biti neparan.
Članovi Predsjedništva po funkciji su: Predsjednik, predsjednik Izvršnog odbora i šef Kluba poslanika.
Kandidate za članove Predsjedništva koji po funkciji nijesu članovi Predsjedništva predlaže Predsjednik, a bira ih Glavni odbor većinom glasova  prisutnih članova.
Sjednice Predsjedništva mogu biti proširene prisustvom predstavnika drugih organa DEMOS-a, po pozivu Predsjednika. Pozvani predstavnici učestvuju u radu Predsjedništva, bez prava odlučivanja.


Prestanak funkcije
Član 41


Prije isteka mandata na koje je biran, članu Predsjedništva funkcije prestaje:  podnošenjem ostavke, prestankom članstva u stranci, izglasavanjem nepovjerenja od strane Glavnog odbora, gubitkom poslovne sposobnosti ili smrću.
Rad Predsjedništva se odvija na sjednicama.
Predsjednik  DEMOS-a saziva sjednice, predsjedava Predsjedništvom i rukovodi njegovim radom. Sjednice Predsjedništva održavaju se po pravilu jednom mjesečno i mogu se održavati u izuzetnim slučajevima elektronskim putem.
Sjednicu Predsjedništva, izuzetno, može sazvati lice koje ovlasti Predsjednik.
Predsjedništvo  punovažno odlučuje ukoliko prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Odluke se donose, većinom glasova prisutnih članova.


Nadležnosti
Član 42


Predsjedništvo DEMOS-a:
1)    utvrđuje i vodi politiku DEMOS-a  na osnovu odluka Skupštine, Glavnog odbora i Predsjednika;
2)    priprema i predlaže akte Glavnom odboru;
3)    predlaže Glavnom odboru sazivanje redovne  i vanredne  Skupštine  DEMOS-a;
4)    donosi odluke o koalicionoj saradnji na lokalnom nivou;
5)    predlaže listu kandidata za poslanike;
6)    predlaže kandidate za nosioce najviših državnih funkcija;
7)    utvrđuje broj članova Glavnog odbora na predlog organa iz stava 2 tačke 1 člana 22
8)    utvrđuje iznos godišnje članarine na predlog Izvršnog odbora;Izvršni odbor
Član 43


Izvršni odbor je izvršno–politički organ DEMOS-a.


Sastav Izvršnog odbora
Član 44


Izvršni odbor čine predsjednik, potpredsjednik, sekretar i 14 članova.
Izvršni odbor u proširenom sastavu čine i predsjednici organa iz stava 2 tačke 1 člana 22.


Predsjednik Izvršnog odbora
Član 45


Predsjednika Izvršnog odbora bira i razrješava Skupština iz reda svojih članova na predlog Predsjednika, većinom glasova od prisutnih članova, javnim glasanjem.
Mandat predsjednika Izvršnog odbora traje četiri godine.
Predsjednik Izvršnog odbora bira i razrješava potpredsjednika Izvršnog odbora i sekretara Izvršnog odbora.
Predsjednik Izvršnog odbora za svoj rad odgovara Predsjedniku i Glavnom odboru.


Prestanak mandata
Član 46


Predsjedniku Izvršnog odbora mandat prestaje istekom istog.
Predsjednik Izvršnog odbora ne može biti biran na tu funkciju više od dva puta, odnosno istu ne može obavljati u kontinuitetu duže od osam godina.

Prije isteka mandata na koje je biran, funkcija Predsjednika Izvršnog odbora prestaje: ostavkom, prestankom članstva ili opozivanjem od strane Skupštine na predlog Predsjednika DEMOS-a ili apsolutne većine članova Glavnog odbora.


Potpredsjednik i sekretar Izvršnog odbora
Član 47


Izvršni odbor ima potpredsjednika i sekretara koje bira iz reda svojih članova na predlog predsjednika Izvršnog odbora, većinom glasova od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
Potpredsjednik i sekretar Izvršnog odbora pomažu predsjedniku Izvršnog odbora u obavljanju poslova iz  nadležnosti Izvršnog odbora.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Izvršnog odbora, rukovođenje Izvršnim odborom preuzima potpredsjednik.
Mandat potpredsjednika i sekretara Izvršnog odbora traje četiri godine.
Izvršni odbor može, na predlog predsjednika Izvršnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora da opozove potrepredsjednika ili sekretara Izvršnog odbora.


Sazivanje i rad Izvršnog odbora
Član 48


Sjednicu Izvršnog odbora saziva Predsjednik Izvršnog odbora.
U slučaju odsustva predsjednika Izvršnog odbora, sjednicom rukovodi potpredsjednik Izvršnog odbora.
Predsjednik Izvršnog odbora je dužan da zakaže sednicu Izvršnog odbora kada to zatraži Predsjednik DEMOS-a.
Izvršni odbor se sastaje, po pravilu, a najmanje jednom mjesečno.


Član 49


Sjednica Izvršnog odbora može da se održi ako je na njoj prisutno više od polovine članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor donosi odluke većinom od prisutnih članova.
Vođenje sjednice, glasanje na sjednici Izvršnog odbora i ostala pitanja koja nisu uređena Statutom, uređuju se aktom kojim se definiše rad Izvršnog odbora i ostalim aktima DEMOS-a.

 

Nadležnost Izvršnog odbora
Član 50


Izvršni odbor:
1)    sprovodi odluke Glavnog odbora, Predsjednika  i Predsjedništva;
2)    donosi odluke o oblicima organizovanja i rada stranke na  lokalnom i državnom nivou;
3)    prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa i predlaže mjere;
4)    predlaže Glavnom odboru izborni program, uz saglasnost Predsjednika DEMOS-a;
5)    može razriješiti predsjednika opštinskog odbora, na predlog predsjednika Izvršnog odbora ili Predsjednika DEMOS-a;
6)    raspušta opštinske odbore, u slučaju grubog kršenja Statuta;
7)    stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama u skladu sa opštim aktima i daje saglasnost za održavanje izbornih skupština organa iz stava 2 tačke 1 člana 22 ovog Statuta;
8)    daje saglasnost za imenovanje izbornog štaba, organizovanja i vodjenja izbornje kampanje na lokalnom nivou;
9)    donosi akt o sistematizaciji kojim reguliše broj radnih tijela i njihova zaduženja;
10)    daje saglasnost na akte opštinskih odbora i propisuje obrasce istih;
11)    raspolaže novčanim sredstvima DEMOS-a, pribavljenim na zakonit način, uz saglasnost Predsjednika DEMOS-a;
12)    utvrđuje finansijski plan i podnosi finansiji izvještaj Glavnom odboru;
13)    obavlja administrativno–tehničke poslove za potrebe Skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva;
14)    kontroliše vođenje Registra članova i naplate članarine;
15)    predlaže Glavnom odboru iznos godišnje članarine;
16)    donosi akt kojim se uređuje način rada Izvršnog odbora;
17)    obavlja poslove koje mu povjere Predsjednik, Glavni odbor i Predsjedništvo;
18)    predlaže Glavnom odboru izborni program;
19)    formira izborni štab na državnom nivou;
20)    organizuje i vodi izbornu kampanju;
21)    utvrđuje izgled i sadržinu članske karte;
22)    daje saglasnost za formiranje mjesnih odbora i imenovanje povjerenika na mjesnom nivou;  
23)    obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima.Statutarna komisija
Član 51


Statutarna komisija ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješava Glavni odbor na predlog Predsjednika stranke.
Članovi Statutarne komisije su diplomirani pravnici.
Članu Statutarne komisije mandat traje četiri godine.


Prestanak mandata
Član 52


Predsjedniku i članovima Statutarne komisije mandat prestaje istekom istog.
Prije isteka mandata na koji je biran, funkcija prestaje: ostavkom, prestankom članstva,  opozivanjem od strane Glavnog odbora.
Član kome je istekao mandat može ponovo da bude biran na tu funkciju.


Nadležnost  Statutarne komisije
Član 53


Nadležnosti Statutarne komisije:
1)    daje mišljenje o usklađenosti opštih akata i odluka organa stranke sa Statutom, na zahtjev organa DEMOS-a;
2)    priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, po odluci Glavnog odbora ili Predsjednika DEMOS-a;
3)    priprema nacrt izmjena i dopuna drugih opštih akata;
4)    podnosi izveštaj o radu Glavnom odboru;
5)    donosi akt kojim se uređuje način rada Statutarne komisije.Nadzorni odbor
Član 54


Nadzorni odbor je kontrolno – nadzorni organ.
Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana koje bira i razrješava Glavni odbor, na predlog Predsjednika DEMOS-a.
Članu Nadzornog odbora mandat traje četiri godine.


Prestanak mandata
Član 55


Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora mandat prestaje istekom istog.
Prije isteka mandata na koji je biran, funkcija prestaje: ostavkom, prestankom članstva, opozivanjem od strane Glavnog odbora.
Član kome je istekao mandat može ponovo da bude biran na tu funkciju.


Nadležnost  Nadzornog odbora
Član 56


Nadležnosti Nadzornog odbora:
1)    obavlja unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja;
2)    kontroliše prihode i upotrebe finansijskih sredstava stranke;
3)    obavlja unutrašnju kontrolu upravljanja imovinom koja je u vlasništvu DEMOS-a ili kojom DEMOS raspolaže po drugom osnovu;
4)    podnosi izvještaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru;
5)    podnosi izvještaj o radu Glavnom odboru;
6)    donosi akt kojim se uređuje način rada Nadzornog odbora.
Svaki član DEMOS-a može da ostvari uvid u izvještaj Nadzornog odbora.

Skupština opštinskih odbora/ Glavnog grada/gradskih opština/


Prestonice
Član 57


Skupština može biti redovna i vanredna.
Redovna Skupština je izborna.  
Vanredna Skupština može biti izborna.


Sazivanje Skupštine opštinskih odbora/ Glavnog grada/
gradskih opština/ Prestonice

Član 58


Skupštinu saziva Opštinski odbor, uz saglasnost Izvršnog odbora DEMOS-a
Redovna sjednica Skupštine održava se jednom u četiri godine.
Vanredna sjednica Skupštine održava se:

 • na zahtjev većine članova Opštinskog odbora;
 • na zahtjev većine delegata Skupštine;


Redovna sjednica saziva se najkasnije šezdeset dana prije dana određenog za njeno održavanje.
Vanredna sjednica se saziva u roku od petnaest dana od sticanja uslova za njeno održavanje i ista se mora održati u roku od trideset dana od dana sazivanja.


Sastav Skupštine opštinskih odbora/ Glavnog grada/ gradskih opština/ Prestonice

Član 59


Skupštinu čini najmanje 35 delegata, a najviše 200, zavisno od veličine teritorijalne organizacije.
Delegati mogu da budu: po funkciji i izabrani.
Delegati po funkciji su: Predsjednik Opštinskog odbora, članovi opštinskog odbora i čalnovi Glavnog odbora iz te teritorijalne organizacije.
Izabrane delegate čine predstavnici mjesne organizacije.  Broj delegata za Skupštinu opštinskog odbora u ime mjesnih organizacija utvrđuje Opštinski odbor posebnim aktom u skladu sa ostvarenim rezultatom na posljednjim državnim, odnosno lokalnim izborima.
Mandat izabranim delegatima traje četiri godine.


Prestanak mandata delegata
Član 60


Mandat delegata Skupštine prestaje: ostavkom, prestankom članstva i sazivanjem redovne sjednice Skupštine Opštinskog odbora.
Izabranom delegatu mandat može da prestane i opozivom od strane organa koji ga je izabrao.
Delegatu po funkciji mandat prestaje i prestankom funkcije.Nadležnosti Skupštine opštinskih odbora/ Glavnog grada/ gradskih opština/ Prestonice

Član 61


Nadležnost Skupštine:
1)    Poslanike opštinskog odbora iz stava 2 tačka 1 člana 22 ovog Statuta u Skupštini DEMOS-a;
2)    bira i razješava članove opštinskog odobora iz stava 2 tačka 1 člana 22 ovog Statuta;
3)    sprovodi politiku stranke na svojoj teritoriji između dva zasijedanja.Opštinski odbor /Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/


Odbor Prestonice
Član 62


Opštinski odbor/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/Odbor Prestonice je organ stranke koji se formira  radi sprovođenja politike na teritoriji opštine, Glavnog grada i gradskih opština i Prijestonice.
Sjedište opštinskog odbora je na teritoriji opštine, Glavnog grada i gradskih opština i Prijestonice.
Sjednicama Opštinskih odbora iz stava 2 tačke 1 člana 22 ovog Statuta predsjedava predsjednik opštinskih odbora iz stava 2 tačke 1 člana 22 ovog Statuta.


Sastav Opštinskog odbora/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/

Odbor Prestonice
Član 63


Opštinski odbor/Odbor Glavnog grada/odbori gradskih opština/Odbor Prestonice čine članovi po funkciji i izabrani članovi.
Članovi po funkciji su izabrani predstavnici DEMOS-a u lokalnoj samoupravi i predsjednici odnosno povjerenici mjesnih organizacija, članovi Glavnog odbora iz te teritorijalne organizacije.
Izabrane članove bira i opoziva, većinom glasova od ukupnog broja delegata Skupština opštinskih organizacija.
Broj izabranih članova ne može biti manji od 15 niti veći od 81, zavisno od veličine teritorijalne organizacije.


Nadležnost Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/
odbora gradskih opština/Odbora Prestonice

Član 64


Nadležnost:
1)    bira i razrješava predsjednika opštinskog odbora, Odbora Glavnog grada, odbora gradskih opština i odbora Prestonice;  
2)    organizuje i sprovodi politiku stranke na svojoj teritoriji;
3)    sprovodi odluke organa stranke na državnom nivou;
4)    može formirati Izvršni odbor Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/odbora gradskih opština/ odbora Prestonice, na predlog predsjednika Opštinskog odbora/Glavnog grada/gradskih opština/ Prestonice;
5)    vodi evidenciju članova sa svoje teritorije i dostavlja je Izvršnom odboru;
6)    na predlog predsjednika opštinskog odbora bira i opoziva funkcionere imenovane od strane opštinskog odbora;
7)    odlučuje o formiranju mjesnih organizacija i njihovom broju, kao i o raspuštanju istih uz saglasnost Izvršnog odbora;
8)    imenuje povjerenike na mjesnom nivou uz saglasnost Izvršnog odbora;
9)    imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora;
10)    predlaže kandidata za predsjednika/gradonačelnika opštine/Glavnog grada/gradskih opština/ Prestonice uz saglasnost Predsjedništva DEMOS-a;
11)    utvrđuje listu kandidata za odbornike u Skupštini opštine/Glavnog grada/gradskih opština/ Prestonice uz saglasnost Predsjedištva DEMOS-a;
12)    odlučuje o koalicijama na lokalnom nivou, uz saglasnost Predsjedništva;
13)    kontroliše rad stranačkih funkcionera u organima lokalne vlasti;
14)    bira kandidate za Glavni odbor i predlaže Skupštini DEMOS-a članove Glavnog odbor;
15)    donosi akte o unutrašnoj organizaciji u skladu sa ovim Statutom, uz saglasnost Izvršnog odobora
16)    obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima;

Predsjednik
Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/odbora gradskih opština/
Odbora Prestonice

Član 65


Predsjednika Opštinskog odbora/ Odbora Glavnog grada/odbora gradskih opština /Odbora Prestonice bira i razrješava Opštinski odbor/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prestonice.

Mandat predsjendika Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prestonice, traje četiri godine.
Predsjedniku Opštinskog odbora/ Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prestonice funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom, prestankom članstva ili opozivanjem od strane organa koji ga je birao.  


Nadležnosti
Član 66


Predsjednik Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prestonice:
1)    raspolaže finansijama Opštinskog odbora/Odbora Glag grada/gradskih opština/Prestonice, ostvarenim u skladu sa zakonom;
2)    podnosi  godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/ gradskih opština/Prestonice;
3)    rješava o prijemu u članstvo;
4)    može predložiti Opštinskom odboru/Odboru Glavnog grada/gradskih opština/Prestonice formiranje Izvršnog odbora Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/gradskih opština/ Prestonice;
5)    obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima DEMOS-a.

Predsjednik Opštinskog odbora/Odbora Glavnog grada/odbora gradskih opština/Odbora Prestonice može dio svojih nadležnosti prenijeti na Izvršni odbor Opštinskog odbora/ Odbora Glavnog grada/gradskih opština/Prestonice.


V IZVOR FINANSIRANJA, STICANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE  IMOVINOM I SREDSTVIMA DEMOS-A
Izvor finansiranja i sticanja sredstava
Član 67


Za svoj rad i aktivnosti DEMOS finansijska sredstva obezbjeđuje putem:

 • budžeta;
 • članarine;
 • dobrovoljnih priloga;
 • prihoda od imovine;
 • legata;
 • drugih izvora, u skladu sa zakonom.Korišćenje i raspolaganje imovinom i sredstvima
Član 68


Imovina  DEMOS-a je nedeljiva i njome raspolaže i upravlja Glavni odbor.
Nepokretnosti koje ulaze u imovinu  DEMOS-a  upisuju se u javne knjige.
DEMOS vodi svoje finansijsko–materijalno poslovanje u skladu sa zakonom.
DEMOS vodi knjigovodstvo o svojim prihodima i rashodima.
Za finansijsko poslovanje, podnošenje izvještaja, vođenje knjiga i za ostvarivanje kontakta sa nadležnim organom odgovorni su Predsjednik DEMOS-a, Predsjednik Izvršnog odbora  i lica koja za to ovlasti Predsjednik DEMOS-a.


Unutrašnja  kontrola finansijskog poslovanja
Član 69


Glavni odbor usvaja finansijski izvještaj DEMOS-a, na predlog Izvršnog odbora.
Za  obavljanje unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja DEMOS-a zadužen je Nadzorni odbor.
Svaki član DEMOS-a može zatražiti od Nadzornog odbora da mu se omogući uvid u finansijski izvještaj.

VI SPAJANJE I PRESTANAK RADA


Spajanje i prestanak rada
Član 70


Odluku o spajanju DEMOS-a sa nekom drugom političkom organizacijom donosi Skupština i to dvotrećinskom većinom glasova.
DEMOS kao politička stranka  prestaje sa radom odlukom Skupštine i to dvotrećinskom većinom glasova, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva DEMOS-a, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada imovina koja je unijeta prilikom osnivanja DEMOS-a biće prenijeta na lica koja su tu imovinu unijela, a ostatak sredstava na pravnog sljedbenika DEMOS-a odnosno pravnog subjekta sa sličnim ciljevima o kome će Skupština odlučiti odlukom o prestanku rada.

VII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 71


Osnivačku skupštinu čine potpisnici akta o registraciji DEMOS-a kao političke stranke.
Na Osnivačkoj skupštini  bira se Predsjednik DEMOS-a.
U razdoblju između Osnivačke skupštine  i Prve izborne Skupštine Predsjednik DEMOS-a može imenovati članove Predsjedništva i predsjednika Izvršnog odobora.
U razdoblju između Osnivačke skupštine  i Prve izborne Skupštine sve odluke o učlanjivanju u stranku i odluke iz nadležnosti Glavnog  odbora, donosi  Predsjednik, odnosno lica koja on za to ovlasti.
Prva izborna Skupština će se održati u roku ne dužem od 6 mjeseci od dana održavanja Osnivačke skupštine DEMOS-a.
Poslanici Prve izborne Skupštine biraju se u skladu sa kriterijumima koje odredi Predsjednik DEMOS-a.


Član 72


Na Prvoj izbornoj skupštini se biraju članovi Glavnog odbora na predlog Predsjednika.
U roku ne dužem od 12 mjeseci od održavanja Prve izborne Skupštine moraju se konstituisati svi organi DEMOS-a.


Član 73


Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Osnivačkoj skupštini DEMOS-a.


Svi akti i dokumenti DEMOS-a, moraju se uskladiti s ovim Statutom u roku od 12 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.


Član 74


Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.
Izmjene i dopune Programa, vrše se na isti način i po postupku predviđenim za donošenje Statuta.

 

Predsjednik DEMOS-a i predsjedavajući Skupštine DEMOS-a
Miodrag Lekić